Félagið

Nafn og tilgangur
Sjóstangaveiðifélagið Skipaskagi, kt. 4908942099 (SJÓSKIP). Aðsetur þess og varnarþing er á Akranesi. Félagið er aðili að Landssambandi sjóstangaveiðifélaga (SJÓL). Tilgangur félagsins er að gera félagsmönnum mögulegt að stunda stangaveiði í sjó og efla áhuga almennings á íþróttinni.

Aðild að félaginu
Aðild að félaginu er heimil öllum þeim sem eru 16 ára eða eldri á inntökuárinu. Við inngöngu skal nýr félagsmaður greiða félagsgjald þess árs. Félagsmenn skulu ávallt vera reiðubúnir til að vinna einstök störf fyrir félagið að beiðni stjórnar. Hver sá sem gerir sig sekan um að hlíta ekki lögum og reglum félagsins hverju sinni getur búist við að hann verði felldur af félagaskrá að undangenginni aðvörun. Fullgildir félagar teljast þeir einir sem greiða félagsgjaldið.

Stjórnun og fundir
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Fundinn skal halda fyrir 1. mars ár hvert. Fundinn skal boða með útsendu fundarboði, með minnst 7 daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Dagskrá aðalfundar eru eftirtalin atriði í þessari röð:
• Reikningsskil og samþykkt reikninga.
• Tillögur stjórnar um starfsemi starfsársins, fjárhagsáætlun og ákvörðun félagsgjalda.
• Lagabreytingar.
• Kosning stjórnar.
• Önnur mál.

Almenna félagsfundi skal halda þegar stjórnin telur tilefni til. Við almennar atkvæðagreiðslur á fundum félagsins ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða. Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg ef þess er óskað. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins á milli funda.

Stjórn félagsins skal skipuð að lágmarki þremur meðlimum SJÓSKIPS
• Formaður, gjaldkeri og meðstjórnendur
• Gjaldkeri félagsins tekur sæti formanns í forföllum hans.
• Stjórn skal kosinn til eins árs í senn.

Sjóstangaveiðimót
Félagið heldur árlega eitt innanfélagsmót og eitt félagsmót skv. reglum SJÓL. Stjórn félagsins sér um undirbúning og framkvæmd móta. Stjórnin getur þó skipað mótsstjóra og aðra starfsmenn til að sjá um framkvæmd móta. Formaður félagsins ber ábyrgð á að skila veiðiskýrslum til Fiskistofu. Veiðimenn skulu fylgja settum reglum í hvívetna og gæta sérstaklega að góðri meðferð afla og góðri umgengni. Allur afli skal seldur til að standa undi kostnaði við mótshald. Enginn veiðimaður á tilkall til aflans. Félagsmenn geta sótt um styrk á mót hjá öðrum aðildarfélögum SJÓL, enda skal sá taka þátt í eða vinna við félagsmót og/eða innanfélagsmót SJÓSKIPS. Skal sá styrkur ákvarðast á aðalfundi ár hvert og rúmast innan fjárhagsáætlunar. Stjórn félagsins getur veitt aukastyrk til einstakra félagsmanna ef hún telur þörf á, enda rúmist slíkt innan fjárhagsáætlunar.

Lagabreytingar og slit
Hætti félagið störfum skulu eignir félagsins ávaxtaðar og varðveittar af SJÓL, þar til aftur verði sett á stofn sjóstangaveiðifélag á svæði félagsins sem fær þá eignirnar til fullra umráða. Enginn félagsmanna á tilkall eigna félagsins við brotthvarf úr félaginu eða við slit þess. Tillögur um lagabreytingar skal bera fram á aðalfundi og skulu þær hafa borist stjórn félagsins í síðasta lagi 5 dögum fyrir Aðalfund. Skulu þær sendar með fundarboði aðalfundar og ná því aðeins samþykki að þær hljóti 2/3 greiddra atkvæða á fundinum.